Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Sprawozdanie merytoryczne z działalności IPPEZ za 2006 rok


1. Informacje ogólne:
Adres:  00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 102 A l. 42,Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;
tel./fax:  (0 22) 331 77 55; (0 22) 331 77 76;   0 507 169 907
E-mail: ippez@ippez.org.pl; kontakt@prawapacjenta.pl
Strona internetowa: www.prawapacjenta.pl
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4.11.2004 r.
Numer KRS: 0000220999
REGON: 140011587
NIP: 521 333 5187
Forma prawna: fundacja
Nazwa banku i numer rachunku: BANK PEKAO S.A.  III Oddz. Warszawa 32 1240 1040 1111 0010 05226 8248 

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Arkadiusz Nowak

 

Prezes Zarządu

Magdalena Bojarska

Członek Zarządu

Marta Pawłowska

Członek Zarządu

 

 

3. Cel działalności IPPEiZ

Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania tematów związanych z ochroną zdrowia, a w szczególności:

1.    Upowszechniania wśród społeczeństwa praw pacjentów i sposobów ich egzekucji.

2.    Wspierania działań mających na celu poprawę przestrzegania praw pacjentów.

3.    Propagowania działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i  postaw prozdrowotnych.

4.    Wypracowywania i wspierania rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na ochronę zdrowia.

 

4. Zakres działalności statutowej

 

Dla realizacji swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:

1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia.

3. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów.

4. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa.

5. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z prawami pacjenta i edukacją zdrowotną.

6. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.

7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze praw pacjentów i edukacji zdrowotnej.

8. Działalność na rzecz budowy rozwiązań z zakresu tworzenia i respektowania praw pacjentów w Polsce.

9. Propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu.

10. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów.

11. Tworzenie raportów, analiz, opracowań.

12. Prowadzenie działalności wydawniczej.

13. Inne formy działalności edukacyjnej.

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na działalność statutową.

Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2006 R.

 

 

ORGANIZACJA AKCJI SPOŁECZNYCH

KOALICJA „TERAZ ZDROWIE”

 

31 stycznia IPPEiZ przystąpił do Koalicji „Teraz Zdrowie” i został członkiem jej Rady. Koalicja jest inicjatywą organizacji zrzeszających lekarzy, pielęgniarki, aptekarzy - farmaceutów, menedżerów służby zdrowia, firmy farmaceutyczne oraz producentów sprzętu medycznego.

IPPEiZ reprezentuje w Koalicji środowisko organizacji zajmujących się pacjentami. Celem Koalicji jest poprawa sytuacji pacjentów w zakresie jakości i dostępu do opieki zdrowotnej, co możliwe będzie przy zwiększeniu finansowania systemu ochrony zdrowia ze środków publicznych do 6% PKB. Cel ten Koalicja pragnie osiągnąć inicjując publiczną debatę na temat przyszłości sektora ochrony zdrowia w Polsce. IPPEZ uczestniczy w pracach Rady Koalicji oraz bierze udział w spotkaniach regionalnych organizowanych w ramach promocji celów Koalicji na poziomie lokalnym. IPPEiZ wziął też udział w spotkaniach z Ministrem Zdrowia Prof. Religą, podczas których przedstawiono Ministrowi założenia, cele i działalność Koalicji oraz podkreślono edukacyjny charakter tej inicjatywy. Do czerwca 2006 przedstawiciele IPPEZ uczestniczyli w 4 konferencjach regionalnych Koalicji, promując jej cele i postulaty.

 

PIĄTY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORYMI NA SCHIZOFRENIĘ POD TYTUŁEM "SCHIZOFRENIA - OTWÓRZCIE DRZWI" - 10 WRZESIEŃ 2006 
 
Magda Bojarska reprezentowała IPPEZ uczestnicząc w konferencji prasowej dotyczącej obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Przedstawiła tam sytuację osób chorych psychicznie w aspekcie praw pacjenta. Tematem konferencji były - Potrzeby i oczekiwania chorych - mówili na ten temat laureaci konkursu literackiego dla osób chorych - oraz aktywizacja zawodowa chorych na schizofrenię.

 

IPPEZ NA RZECZ PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, WRZESIEŃ 2006

 

23 września w Chęcinach IPPEZ zainicjował akcję edukacyjno-profilaktyczną pod hasłem "Świętokrzyskie spotkania dla zdrowia".

Akcja ta ma na celu rozwijanie i propagowanie wiedzy w dziedzinie profilaktyki chorób nowotworowych w województwie świętokrzyskim. Partnerami akcji byli Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową.

Pierwszy etap akcji należy uznać za zakończony sukcesem- cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Chęcin i okolic i będzie w przyszłości kontynuowana.
Mieszkańcy Chęcin mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych, ze specjalistycznych konsultacji lekarskich - hematologa oraz onkologa, zrobić badania krwi w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów krwi, porozmawiać z przedstawicielami organizacji pacjentów - Amazonki, Stowarzyszenie PBS.
Imprezie towarzyszyły występy artystyczne oraz zabawy i konkursy dla dzieci.

 

KONFERENCJA PRASOWA W ŚWIATOWYM DNIU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, 10 PAŹDZIERNIKA 2006R.

"Zdrowie psychiczne Polaków - palący problem społeczny" -  pod takim hasłem 10 października w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

W gronie panelistów zasiadali: prof. Marek Jarema, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii, prof. Andrzej Kiejna, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. Aleksander Araszkiewicz  -  kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Andrzej Warot, prezes Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "Pol-Familia" oraz ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Konferencję prowadziła Agnieszka Rosłoniak, dziennikarka TVP.

Na konferencję przybyło blisko 60 dziennikarzy reprezentujących prasę, radio i telewizję, miedzy innymi: redakcje PAP-u, Programu I i III Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, TVN-u, Polityki, Przeglądu, Niedzieli i Dziennika, branżowej prasy medycznej oraz prasy poradnikowej.

 

KONTYNUACJA AKCJI „ŚWIETOKRZYSKIE SPOTKANIA DLA ZDROWIA”: 15 PAŹDZIERNIKA - STARACHOWICE; 22 PAŹDZIENIKA - KOŃSKIE

Podobnie, jak we wrześniu w Chęcinach, w Starachowicach i w Końskich odbyły się bezpłatne badania mammograficzne, konsultacje lekarskie – hematolg, onkolog, ginekolog; badania krwi w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów dla mieszkańców. Uczestnicy akcji mieli także możliwość porozmawiania z przedstawicielami organizacji pacjentów – stowarzyszenia: Amazonki, Stowarzyszenie PBS oraz Gladiatorzy.

Atrakcyjność akcji podkreślały występy artystyczne oraz konkursy i zabawy dla dzieci.ORGANIZACJA KONFERENCJI, SEMINARIÓW, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ

 

SPOTKANIE LIDERÓW ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH PACJENTÓW

Warszawa, 8, 9, 10 luty 2006

 

1.      WARSZTATY DLA ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH OSOBY Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI – 8 luty 2006-02-25

 

W dniach 8 i 9 lutego w Warszawie odbyły się warsztaty, przeprowadzone w ramach koordynowanej przez IPPEZ Akcji „Zdrowie Psychiczne – wspólna sprawa”. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 liderów organizacji pacjentów psychicznych z całej Polski. Część warsztatu poświęcona była aktualnej sytuacji osób chorych psychicznie. Prof. Araszkiewicz z Torunia wygłosił wykład na temat problemów polskich pacjentów z dostępem do nowych terapii oraz na temat Zielonej Księgi dot. zdrowia psychicznego, opublikowanej przez Komisję Europejską. Dyskutowano nad zawartością wypracowanych w ramach Akcji POSTULATÓW organizacji, które zostały przekazane ministrowi zdrowia jako przyczynek środowiska do prac nad wprowadzeniem narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego. Druga część warsztatu poświęcona została metodom pracy liderów organizacji w środowiskach lokalnych – technikom reprezentowania interesów organizacji, współpracy z mediami, sponsorami, etc.

 

  1.  SPOTKANIE LIDERÓW ORGANIZACJI PACJENTÓW RÓŻNYCH GRUP – 9 – 10 luty 206

 

9 lutego odbyło się spotkanie liderów organizacji pacjenckich z całej Polski, reprezentujących różne grupy schorzeń. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób. Spotkanie prowadził ks. Arkadiusz Nowak. Uczestnicy wysłuchali 2 wykładów : dr K. Kuszewski z PHZ przedstawił system ochrony zdrowia w Polsce, dr A.Kozierkiewicz z UJ mówił o źródłach finansowania ochrony zdrowia. Ks. Arkadiusz Nowak przedstawił wyniki badań poziomu satysfakcji pacjentów z funkcjonowania służby zdrowia, zrealizowane w 2005 r. przez PBS na zlecenie IPPEZ.

W drugiej części spotkania gościem specjalnym był wiceminister zdrowia A. Wojtyła, który przybliżył uczestnikom priorytetowe kierunki działań ministerstwa zdrowia. Była możliwość zadawania ministrowi pytań, dyskusję moderował ks. Nowak.

 

  1. WARSZTAT „PRAWA PACJENTA”

10 lutego uczestnicy spotkania liderów organizacji wzięli udział w warsztacie nt. praw pacjenta w Polsce i w UE, prowadzonym przez dr D. Karkowską z Uniwersytetu Łódzkiego. Część warsztatu poświęcona została potrzebie nowelizacji Karty Praw Pacjenta i jej dostosowaniu do obecnie obowiązujących aktów legislacyjnych. Propozycję nowelizacji prezentowali działacze Studenckiej Poradni Prawnej z UJ. Warsztat zakończył się złożeniem przez zebranych Deklaracji Poparcia dla idei wprowadzenia w Polsce ustawy o prawach pacjenta, w miejsce funkcjonującej obecnie Karty Praw Pacjenta.

 

 

SZKOLENIE NA TEMAT PRAW PACJENTA

 

5 marca IPPEiZ przeprowadził szkolenie nt. praw pacjenta w Polsce i w UE dla przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka Mnogiego. W szkoleniu uczestniczyło ok. 80 osób.

 

SPOTKANIE WARSZTATOWE LIDERÓW ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ OSOBAMI CHORYMI PSYCHICZNIE – AKCJA „ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNA SPRAWA”

 

W ramach kontynuacji akcji „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa” IPPEiZ zorganizował 21 marca warsztat dla ok. 30 przedstawicieli Forum Środowisk i Organizacji Działających Na Rzecz Pacjentów z Problemami Psychicznymi. Celem spotkania było działanie na rzecz ściślejszej integracji i współpracy organizacji pacjentów.

Liderzy organizacji wspólnie wypracowali ostateczną treść Postulatów dot. poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono, że Postulaty te zostaną przekazane do Komisji Europejskiej jako wkład polskich pacjentów do Zielonej Księgi, w której KE apeluje o przysyłanie uwag i opinii nt. planowanego wdrożenia Europejskiej Strategii Zdrowia Psychicznego. Postulaty wraz z listem przewodnim zostały wysłane przez IPPEiZ do KE oraz przekazane do wiadomości polskich władz – Ministra Zdrowia, prezesa NFZ, posłów i senatorów z Komisji Zdrowia, etc.

 

Postulaty poparte zostały przez autorytety medyczne. Ustalono też, że przedstawicielka IPPEiZ oraz prezes Polfamilii zgłoszą akces do prac w zespole tworzącym narodowy program ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Pismo w tej sprawie zostało przesłane do przewodniczącego zespołu.

 

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ CHORYMI NA CHOROBY NOWOTWOROWE  - WARSZTAT I „Komunikacja Deklaracji Warszawskiej”

 

20 maja IPPEiZ przeprowadził warsztaty dla organizacji reprezentujących pacjentów onkologicznych, poświęcone tematyce związanej z Deklaracją Warszawską. Szkolenie rozpoczyna cykl warsztatów. Kolejne planujemy zorganizować w lipcu, wrześniu i listopadzie 2006. Tematyka warsztatów obejmuje plan działań komunikacyjnych wokół Deklaracji Warszawskiej, współpracę z mediami, prowadzenie kampanii informacyjnej nt. Deklaracji w terenie. Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o Deklaracji i jej przesłaniu, integracja środowiska organizacji onkologicznych oraz wzmocnienie ich potencjału organizacyjnego. W warsztacie uczestniczyło ok. 50 liderów organizacji z całego kraju.

 
WARSZTATY IPPEZ DLA STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PACJENTÓW Z CHOROBAMI PSYCHICZNYMI, 9 PAŹDZIERNIKA 2006, WARSZAWA

Na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 9 października w warszawskim hotelu Ibis spotkali się przedstawiciele organizacji z całej Polski, zajmujących się ochroną praw pacjentów oraz rodzin pacjentów cierpiących na choroby psychiczne. Okazją do spotkania były obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
Zaproszony gość, senator Władysław Sidorowicz, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia opowiedział o legislacyjnych pracach Komisji w dziedzinie ochrony zdrowia.
Zobowiązał się do zorganizowania wspólnego spotkania w Senacie osób zaangażowanych w prace legislacyjne oraz przedstawicieli organizacji pacjentów, jako partnerów do konsultacji.

W ramach spotkania odbył się także warsztat " Poznaj potrzeby swojej organizacji" prowadzony przez trenerkę ze stowarzyszenia BORIS.

Wieczorem przedstawiciele organizacji udali się do Galerii Zapiecek, gdzie odbył się wernisaż wystawy "Razem w sztuce i w życiu". Stowarzyszenie "Amici di Tworki" prezentowało prace autorów związanych ze Szpitalem Tworkowskim i Klubem Pacjenta oraz prace artystów profesjonalnych. W warsztatach uczestniczyło kilkanaście stowarzyszeń z całej Polski.


PROMOCJA PORADNIKA DOTYCZĄCEGO SCHIZOFRENII "ODNALEŹĆ DROGĘ”, 21 LISTOPADA 2006R., WARSZAWA

21 listopada w Restauracji "Willa Foksal" w Warszawie odbyła się promocja poradnika "Odnaleźć drogę" połączona z warsztatami dla dziennikarzy, dotyczącymi choroby schizofrenii. Poradnik to nowość na rynku wydawnictw zdrowotnych - przystępnie i jasno prezentuje wiedzę na temat choroby. To zbiór przydatnych i przystępnie podanych informacji dla pacjentów na temat tego, jak rozpoznać pierwsze objawy choroby, jak radzić sobie z problemem diagnozy i jak żyć z chorobą, by odzyskać zaufanie do siebie i otoczenia.

 

Pozycja "Odnaleźć drogę" została opracowana także z myślą o rodzinach pacjentów, opiekunach i wszystkich, którym nie jest obojętny los chorych i dla których rozpoznanie schizofrenii u bliskiej osoby może być czasem traumatycznym przeżyciem. Zetknięcie z chorobą to na początku zawsze tragedia - zarówno dla chorego, jak i jego rodziny. Opiekunowie potrzebują wiedzieć więcej o lekach, nowych rozwiązaniach terapeutycznych i sposobach radzenia sobie ze schizofrenią.

W przygotowaniu pozycji wzięły udział osoby, które bezpośrednio zetknęły się z zaburzeniami psychotycznymi: pacjenci, ich rodziny i opiekunowie.
Nad redakcją polskiego wydania pracowała grupa autorytetów w dziedzinie psychiatrii: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Anna Grzywa, doc. dr hab. n. med. Joanna Meder, prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Rzewuski.

Poradnik "Odnaleźć drogę" to pomoc w zrozumieniu wewnętrznego świata chorych, kształtowaniu postawy szacunku i gotowości niesienia pomocy, rodzaj drogowskazu, jak wyzwolić się od uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie.


IPPEZ WSPÓŁORGANIZATOREM II JESIENNEJ SZKOŁY ONKOLOGII, FALENTY POD WARSZAWĄ, 24-26 LISTOPADA 2006R.


Ponad 300 przedstawicieli organizacji pacjentów z chorobami nowotworowymi spotkało się na konferencji i warsztatach poświęconych polskiej onkologii, w podwarszawskich Falentach.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Polska Unia Onkologii, Stowarzyszenie „Gdańskiej Onkologii”, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Głównym celem wykładów w pierwszym dniu była wszechstronna edukacja w zakresie problematyki chorób nowotworowych, jej aspektów medycznych. Dlatego program JSO obejmował podstawowe informacje medyczne z zakresu onkologii i hematologii. Osoby uczestniczące w JSO mogły m.in. wziąć udział w sesji poświęconej leczeniu onkologicznemu zaawansowanej choroby nowotworowej jak również wysłuchać wykładu poświęconego prawom pacjenta. Druga połowa dnia została poświęcona sesjom równoległym, gdzie uczestnicy mogli wybrać jeden z tematów najbardziej im bliski, m.in. współczesne metody leczenia raka piersi, postępy w leczeniu białaczek, onkologia dziecięca w Polsce, nowe metody leczenia nowotworów przewodu pokarmowego oraz leczenie nowotworów urologicznych.

Drugi dzień został całkowicie poświęcony psychoonkologii, która stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Po prezentacji wykładów uczestnicy udali się na wybrane przez siebie warsztaty poruszające m.in. takie problemy jak: chory a jego choroba, jak rozmawiać z personelem, pytanie o sens choroby, choroba nowotworowa u dzieci czy chory a rodzina.

W gronie zaproszonych 23 wykładowców znaleźli się m.in. wybitni onkolodzy, hematolodzy, radiolodzy, psychologowie kliniczni, urolodzy oraz specjaliści medycyny paliatywnej.

 

WARSZTATY DLA ORGANIZACJI PACJENTÓW, WARSZAWA, 1-2 GRUDNIA 2006R.

 

Ponad stu przedstawicieli organizacji pacjentów z całej Polski spotkało się w pierwszych dniach grudnia w Warszawie na warsztatach zorganizowanych przez IPPEZ.

 

Gościem spotkania był Prezes GAMIAN- Europe (Ogólnoświatowego Porozumienia Organizacji Działających na rzecz Osób Chorych Psychicznie). Podkreślił, jak cenne jest, iż wzrasta liczba pacjentów, którzy chcą być aktywni w samostanowieniu i walce o swoje prawa. Przekonująco i z werwą o roli i cechach lidera społecznego mówiła Iwona Majewska - Opiełka, trener kadr kierowniczych.

Warsztaty prowadzili profesjonaliści w swoich dziedzinach. Relacji z mediami uczyli Katarzyna Dowbor z TVP2 i Paweł Walewski z tygodnika "Polityka". O źródłach finansowania organizacji pozarządowych opowiadała Elżbieta Kowalczyk ze Stowarzyszenia Boris. Wiedzę na temat tego, jak organizacje pacjentów mogą wpływać na decydentów w procesie tworzenia, a później respektowania prawa przekazywali dr Małgorzata Moleda - Zdziech, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej i Collegium Civitas oraz dr Jacek Graliński Menedżer Polityki Zdrowotnej firmy GlaxoSmithCline.
O możliwościach, jakie daje Internet oraz posiadanie strony internetowej przez organizacje mówili specjaliści z firmy MediaVision, specjalizującej się w tworzeniu stron internetowych.
Magda Bojarska, członek zarządu IPPEZ prezentowała nasz serwis internetowy i zachęcała organizacje do włączenia się do współtworzenia serwisu.

W czasie spotkania prezentowano też swoje sukcesy na polu tworzenia i skutecznego działania organizacji pacjenckich - wystąpienia miało Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i pomóc", Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergologicznych Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Osób z Uszkodzoną Wątroba "Życie po przeszczepie".

Gościem spotkania była również Ewa Błaszczyk, która opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z zakładaniem Fundacji Akogo?

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, WARSZTATACH, SEMINARIACH

 

KONFERENCJA ORGANIZACJI PACJENCKICH W PRADZE – 3 – 5 MARCA

 

Przedstawiciel IPPEiZ uczestniczył w konferencji organizacji pacjentów z krajów EŚW, które odbyło się w Pradze w dniach 3 – 5 marca b.r., zorganizowanej przez czeski odpowiednik Instytutu – Coalice pro Zdravi. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli organizacji z naszej części Europy, celem była wymiana doświadczeń i kontaktów. IPPEiZ zorganizował grupę 8 liderów polskich organizacji, reprezentujących pacjentów z różnych grup chorobowych.


KONGRES "GLOBAL ESMO 2006", ISTAMBUŁ 1-2 PAŹDZIERNIKA

 

Przedstawiciel zarządu IPPEZ uczestniczył w konferencji na temat sytuacji w światowej onkologii PN. ESMO 2006. Kongres skierowany był do organizacji pacjentów z całego świata, uczestniczyło w nim ponad 1600 przedstawicieli grup zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Tematami kongresu były: najnowsze osiągnięcia w leczeniu raka, kwestie dotyczące komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem, problematyka związana z opieką nad chorymi oraz jakością życia osób chorujących, a także perspektywy rozwoju onkologii w Europie.

Osobne sesje poświęcono poszczególnym rodzajom raka - nowotworom płuc, piersi, prostaty, jelita grubego i skóry. Równolegle odbywał się kongres ESMO dla lekarzy, w którym uczestniczyło ponad 3000 specjalistów z całego świata.

 

KONGRES "UNITED AGAINST CANCER" - SZCZYT PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – LJUBLIANA,
3 - 5 LISTOPADA  2006


Przedstawiciel zarządu IPPEZ wziął udział w dwudniowym Szczycie Pacjentów Onkologicznych "Zjednoczeni przeciwko rakowi", w Ljublianie (Słowenia) w dniach 3-5.10.2006. Konferencja, zorganizowana przez Europejską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (European Cancer Patient Coalition) odbywała się pod patronatem Prezydenta Republiki Słowenii oraz Ministra Zdrowia Republiki.

 

Udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Europejskiego - Alojz Peterle, członek grupy eurodeputowanych wspierających walkę z rakiem - MEP Against Cancer (MAC) oraz Komisji Europejskiej - Janez Pomocnik, Komisarz ds. Nauki i Badań. Vaclaw Havel, b. prezydent Republiki Czech, przysłał video z wypowiedzią na temat swoich doświadczeń w walce z rakiem.

Główne tematy sesji obejmowały zagadnienia związane z sytuacją na polu onkologii w poszczególnych krajach Europy, badaniami nad rakiem, prewencją, skreeningiem, osiągnięciami w dziedzinie terapii onkologicznych i leczenia oraz tworzeniu przychylnego klimatu politycznego dla poprawy sytuacji w onkologii w EŚW.

W tej ostatniej sesji Magda Bojarska przedstawiła przebieg, założenia i efekty kampanii społecznej, której celem jest wdrożenie DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ. Sesję prowadzili wspólnie Alojz Peterle i Jolanta Kwaśniewska. W konferencji uczestniczyła duża grupa liderów organizacji pacjentów onkologicznych z Polski.III SEMINARIUM "WZMACNIAJĄC ORGANIZACJE PACJENTÓW W UE"

 

W dniach 20 - 21. 11. 2006 Magda Bojarska, przedstawiciel IPPEZ, wraz z 4 innymi przedstawicielami organizacji pacjentów polskich, uczestniczyła w 3-cim Seminarium Pt. "Wzmacniając Grupy Pacjentów w UE", zorganizowanym przez Europejskie Forum Pacjentów (European Patient Forum) oraz EFPIA (Europejska Federacja Firm i Organizacji Farmaceutycznych) w Brukseli.

 

Program Seminarium przewidywał spotkania uczestników - przedstawicieli grup pacjenckich - z posłami Parlamentu Europejskiego. Polscy uczestnicy seminarium spotkali się z eurodeputowaną z Czech oraz z posłem niemieckim, członkami Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego (PE). Niestety żaden eurodeputowany z Polski nie spotkał się z liderami organizacji.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przebiegiem procesów decyzyjnych w PE i Radzie Ministrów UE. Spikerami byli przedstawiciele PE i Komisji Europejskiej (KE) - prof. Georg Andrejevs z Łotwy, wice-przewodniczący Komisji ds. Środowiska, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności PE, Dr Peter Liese z Niemiec, członek tej samej Komisji PE oraz Dr Frank Niggermeier, Komisarz ds. Zdrowia Stałego Przedstawicielstwa Niemiec w UE. Na temat unijnego Programu Badań mówił Dr Quintana Trias z Dyrektoriatu ds. Badań KE. Uczestnicy seminarium wzięli następnie udział w serii warsztatów na temat współpracy z mediami oraz rzecznictwa interesów pacjentów.

 

 

INNE

 

PORTAL INTERNETOWY

We wrześniu 2006 uruchomiony został portal internetowy skierowany do organizacji zrzeszających pacjentów i ich rodziny oraz do samych osób chorych. Użytkownicy serwisu otrzymali szczegółową i przetworzoną informację dotyczącą uprawnień pacjenta w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, oraz w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Portal zawiera też archiwum aktów prawnych oraz dział porad prawnych. Dział ten oferuje mechanizm zadawania pytań do ekspertów i publikowania odpowiedzi na te pytania.

Portal będzie również platformą komunikacji z organizacjami pacjentów, zawiera forum internetowe skierowane do organizacji oraz podstrony poświęcone dwóm obszarom, w których IPPEZ szczególnie aktywnie współpracuje z organizacjami – chorobom psychicznym oraz chorobom nowotworowym.
Wtorek 24 kwietnia 2007

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies