Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Orzekanie o niepełnosprawności


Problematykę orzekania o niepełnosprawności reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane do tej ustawy.
Ustawa ta w artykule 3 ustala trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:
  1)   znaczny,
  2)   umiarkowany,
  3)   lekki.
Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:
  1)   uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  2)   zatrudnienia w formie telepracy.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, (o którym mówi art. 6c ustawy), sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
 Nadzór ten polega na:
  1)   kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  2)   kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
  3)   szkoleniu członków wojewódzkich zespołów,
4) udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=217 

Jeżeli w ramach nadzoru Pełnomocnik stwierdzi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do zgodności orzeczenia ze stanem faktycznym lub że orzeczenie zostało wydane w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może zwrócić się do właściwego organu o:
1)   stwierdzenie nieważności orzeczenia,
2) wznowienie postępowania.
 Pełnomocnik, w wyniku stwierdzonych w ramach nadzoru nieprawidłowości, może wystąpić:
  1)   do organu, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, o odwołanie członków zespołu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,
  2)   do wojewody o cofnięcie zgody na powołanie powiatowego zespołu.
Nadzór, w imieniu Pełnomocnika realizują upoważnione przez niego osoby, posiadające wiedzę niezbędną do przeprowadzania kontroli.
Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami. 

Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności określa m.in. szczegółowe zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, tryb postępowania przy orzekaniu, standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także oznaczenie symboli przyczyn niepełnosprawności.

Przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zwanej dalej "dzieckiem", bierze się pod uwagę:
  1)   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;
  2)   ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;
  3)   możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, zwanej dalej "osobą zainteresowaną", bierze się pod uwagę:
 1)   zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
 2)   ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby;
 3)   wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
 4)   możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe;
 5)   ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 6)   możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
  1)   orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określanie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień;
  2)   ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka powiatowego zespołu;
  3)   zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu.
Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:
  1)   trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;
  2)   okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

W celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lekarz - przewodniczący składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej, zwaną "oceną".
W przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:
  1)   oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
  2)   datę wydania orzeczenia;
  3)   datę złożenia wniosku;
  4)   podstawę prawną wydania orzeczenia;
  5)   imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu;
  6)   numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;
  7)   ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;
  8)   symbol przyczyny niepełnosprawności;
  9)   datę lub okres powstania niepełnosprawności;
  10)  okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;
  11)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;
  12)  uzasadnienie;
  13)  pouczenie o przysługującym odwołaniu;
  14)  podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:
  1)   oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
  2)   datę wydania orzeczenia;
  3)   datę złożenia wniosku;
  4)   podstawę prawną wydania orzeczenia;
  5)   imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  6)   datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
  7)   numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  8)   ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;
  9)   symbol przyczyny niepełnosprawności;
  10)  okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;
  11)  datę lub okres powstania niepełnosprawności;
  12)  datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;
  13)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez skład orzekający;
  14)  uzasadnienie;
  15)  pouczenie o przysługującym odwołaniu;
  16)  podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:
  1)   oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
  2)   datę wydania orzeczenia;
  3)   datę złożenia wniosku;
  4)   podstawę prawną wydania orzeczenia;
  5)   imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
  6)   datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
  7)   numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  8)   stopień niepełnosprawności;
  9)   symbol przyczyny niepełnosprawności;
  10)  datę lub okres powstania niepełnosprawności;
  11)  okres, na jaki wydano orzeczenie;
  12)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez lekarza - członka powiatowego zespołu;
  13)  uzasadnienie;
  14)  pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;
  15)  podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza - członka zespołu orzekającego.

Uzasadnienie orzeczenia o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione, dokumentów potwierdzających ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności lub wskazań do ulg i uprawnień.
Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień doręcza się na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.
Powiatowy zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.
Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych.

Warto zwrócić także uwagę na standardy w zakresie kwalifikowania oraz postępowania dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające skutki naruszenia sprawności organizmu powodujące:
  1)   niezdolność do pracy - co oznacza całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu;
  2)   konieczność sprawowania opieki - co oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem;
  3)   konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - co oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
Przez długotrwałą opiekę i pomoc w pełnieniu ról społecznych rozumie się konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
(§ 29 rozporządzenia)

Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zawierają kryteria określające naruszenie sprawności organizmu powodujące:
  1)   czasową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza konieczność udzielenia pomocy, o której mowa powyżej, w okresach wynikających ze stanu zdrowia;
  2)   częściową pomoc w pełnieniu ról społecznych, co oznacza wystąpienie co najmniej jednej okoliczności, o których mowa w § 29 rozporzadzenia.

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:
 1)   upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
 2)   choroby psychiczne, w tym:
a)  zaburzenia psychotyczne,
b)  zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
c)  utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
d)  zespoły otępienne;
 3)   zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
a)  trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
b)  częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
c)  zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
d)  głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
 4)   choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
 5)   upośledzenia narządu ruchu, w tym:
a)  wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
b)  układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
c)  zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
d)  choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
e)  choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
f)  nowotwory narządu ruchu,
g)  zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
 6)   epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
 7)   choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
a)  przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
b)  nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
c)  wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
d)  nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
e)  miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
f)  niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
 8)   choroby układu pokarmowego, w tym:
a)  choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
b)  stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
c)  przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
d)  przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
e)  przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
f)  nowotwory układu pokarmowego;
 9)   choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
a)  zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
b)  choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
c)  wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
d)  nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
 10)  choroby neurologiczne, w tym:
a)  naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
b)  guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
c)  pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
d)  choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
e)  choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
f)  choroby rdzenia kręgowego,
g)  uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;
 11)  inne, w tym:
a)  choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
b)  choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
c)  przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
d)  choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
e)  znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

Symbol przyczyny niepełnosprawności, oznacza się następująco:
  1)   01-U - upośledzenie umysłowe;
  2)   02-P - choroby psychiczne;
  3)   03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
  4)   04-O - choroby narządu wzroku;
  5)   05-R - upośledzenie narządu ruchu;
  6)   06-E - epilepsja;
  7)   07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;
  8)   08-T - choroby układu pokarmowego;
  9)   09-M - choroby układu moczowo-płciowego;
  10)  10-N - choroby neurologiczne;
  11)  11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.
Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności obejmuje:
 1)   zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych;
 2)   dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczącego zespołu wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji, w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności przewodniczącego składu orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka;
 3)   powołanie spośród członków powiatowego oraz wojewódzkiego zespołu, składu orzekającego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, lub spośród członków powiatowego zespołu wyznaczenie lekarza - członka zespołu ze specjalnością odpowiednią do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby zainteresowanej do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia; w razie potrzeby do składu orzekającego powołuje się dodatkowo specjalistę odpowiedniego do choroby współistniejącej, mogącej mieć istotny wpływ na wynik postępowania orzeczniczego;
  4)   kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Nasze członkostwo:

Przejdź do serwisu Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Przejdź do serwisu Kodeks Etyki dla Organizacji Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą Przejdź do serwisu Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Współpracujemy z:

Przejdź do serwisu Forum zdrowia Przejdź do serwisu Centrum informacji leku Przejdź do serwisu Prawo i medycyna Przejdź do serwisu zdronet Przejdź do serwisu NIPiP Przejdź do serwisu Rzecznik Praw Pacjenta Przejdź do serwisu Ministerstwo Zdrowia dla pacjenta - refundacja Przejdź do serwisu Szpital św. Elżbiety Przejdź do serwisu Naj Magazyn Przejdź do serwisu Kancelaria Adwokacka Tymoteusz Barański

Dziękujemy za wsparcie

Przejdź do serwisu Roche Przejdź do serwisu Novo nordisk Przejdź do serwisu GlaxoSmithKline Przejdź do serwisu Fundusze EOG Przejdź do serwisu Fundacja Batorego Przejdź do serwisu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Portal w bieżącym roku finansowany z grantów:

Przejdź do serwisu Amgen Przejdź do serwisu Jannsen
Przejdź do góry
Projekt i obsługa portalu: Active Pharma Sp. z o.o.
Prawa Pacjenta © 2007 - Regulamin Serwisu - Polityka cookies